Wczoraj został przekazany już  po raz drugi  w ostatnim czasie transport  bielizny termicznej . Ta dostawa ma trafić do ludności zamieszkujące  ziemie odzyskane  po ostatniej ofensywie wojsk Ukraińskich a także bezpośrednio w okolice działań wojennych gdyż w tamtych rejonach są duże braki w zaopatrzeniu ludności cywilnej w podstawowe produkty niezbędne przed nadchodzącą zimą.

Yesterday, the transport of thermal underwear was handed over for the second time recently. This supply is to reach the population living in the lands recovered after the last offensive of the Ukrainian troops, as well as directly in the vicinity of military operations, because in those regions there are large shortages in supplying the civilian population with basic products necessary before the upcoming winter.